Nuorodos  

 

tamosilale1

smm

kuriame respublika

ES

Nemokama psichologinė pagalba

vaikujaunimo

   

Prisijungimas  

   
Eil. Nr. Pasirenkamieji dalykai Klasė/ Grupė Mokinių skaičius
1. "Bendraukime angliškai" 5 26
2. Tekstai ir kontekstai IIIg 21
3. Gimtosios kalbos vartosena IVg 24
4. Informacinės technologijos IIIg (A k.) 5
5 Psichologija IIIg 8
6 Braižyba IIIg 5
7 Vokiečių kalbos taikymas praktikoje IIIg 5
1. Rašybos praktikumas 7 13
2. Reiškiniai, reiškinių pertvarkymai 7 13
3. Kalbos praktikumas 8 12
4. Taikomoji matematika 8 12
5 Rašymo ir skaitymo metodikos Iga 12
6. Lygtys ir lygčių sistemos Iga 12
7. Teksto kūrimas ir suvokimas Igb 8
8. Reškiniai,lygtys ir nelygybės Igb 7
9. Istorijos paslaptys IIIg  8
10. Istorijos dokumentai IVg  11
11 Eksperimentinė fizika IIIg -Ivg 7+9
12 Programavimo uždaviniai IIIg - IVg  2+3
13 Globalinės problemos IIIg - IVg  5+2
14 Geometrija IIIg - IVg  19+17
15 Chemijos uždavinių sprendimas IVg 1
16 Kalbinių įgūdžių ugdymas IIIg 17
17 Komunikacinių kompetencijų ugdymas IVg 24
18 Organizmų įvairovė ir evoliucija IIIg - IVg  10+10
1. Dalykų, modulių programų skirtumai gali susidaryti:
1.1. mokiniui perėjus mokytis pagal kito kurso programą;
1.2. mokiniui atvykus iš kitos mokyklos;
1.3. mokiniui ilgai sirgus, nelankius pamokų.
2. Dalykas, dalyko kursas, modulis gali būti keičiamas parašius prašymą direktoriui dėl kurso keitimo ir atsiskaičius (išlaikius įskaitą) iš dalyko, modulio ar dalyko kursų skirtumo.
3. Mokinys apie savo pageidavimą keisti dalyką, dalyko kursą, modulį informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir dalyko mokytoją, gauna užduotis įskaitai.
4. Įskaitą iš dalyko ar modulio programos kurso ar dalyko programos kursų skirtumo organizuoja dalyko mokytojas.
5. Jei dalykas, modulis, dalyko kursas keičiamas pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą raidėmis B - bendrasis, A - išplėstinis, įrašomi pirmame stulpelyje po pusmečio ar metinių pažymių. Šie pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar metiniai.
6. Įskaitos nereikia laikyti pereinant prie žemesnio kurso programos, jei mokinį tenkina turimas ankstesnio kurso įvertinimas.
7. Nebaigus dalyko kurso programos, laikoma, kad to dalyko mokinys nesimokė.
8. 12 klasės mokiniai gali keisti kursą ne vėliau kaip iki pirmojo pusmečio pabaigos.
9. Atvykę iš kitų mokyklų arba ilgai nelankę pamokų mokiniai už programų skirtumus privalo atsiskaityti iki pusmečio arba mokslo metų pabaigos.
10. Atsiskaitymui pagal mokytojo skirtas užduotis mokiniai rengiasi savarankiškai (juos konsultuoja dalykų mokytojai) ir laiko įskaitą, kurios datą prieš pusmečio metų pabaigą nustato atitinkamo dalyko mokytojas, suderinęs su dalyką kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
11. Pusmečio/metinis pažymys vedamas iš įskaitos ir iš per pusmetį gautų pažymių vidurkio.
   
   

Lietuvių maža, mes galime išlikti tik savo mokslu, gabumais, darbštumu...

Aleksandras Stulginskis

   
Pamokų laikas
1. 08:00 - 08:45
2. 08:50 - 09:35
3. 09:45 - 10:30
4. 10:40 - 11:25
5. 12:05- 12:50
6. 12:55 - 13:40 
7. 13:50 - 14:35
   
Uniformų užsakymas
(dydžių lentelės)
uniformos
   

 Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas

   
© Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija